Om

Om mig

Jag heter Erik Dalhammar, är civilingenjör från Kungl. Tekniska Högskolan och bor på Rindö utanför Vaxholm sedan mer än 40 år. Efter mer än 50 år i databranschen är jag sedan ett antal år en aktiv pensionär. Två av barnen bor också här på ön, så en del av min tid går åt till barn och barnbarn.

Under min yrkesverksamma tid har jag arbetat som systemchef och systemutvecklare med huvudsaklig inriktning på banker och finansföretag.

Bland företag som jag samarbetat med finns bl a:

Sverige PostGirot (numera PlusGirot, Nordea)
Bankgirocentralen
Privatgirot
Auriga
SEB
Swedbank
Migrationsverket
Vägverket
Ett flertal dataregistreringsbyråer
Norge PostGirot
Bankenes Betalings Sentral
Skattedirektoratet
Norges Banks Sedeltrykkeri
Danmark Postgirot
Q8 Denmark
Finland Postgirot
Tyskland KaufHof
GebührenEinzugsZentrale GEZ
ApothekenRechnenZentrum
DaimlerBenz
Storbritannien National Westminster Bank
Holland Postgirot

Dessutom har jag arbetat i kortare eller längre perioder på vårt företags huvudkontor i Dallas, Texas, USA, och två år på vårt europeiska huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland.

Jag har arbetat med de flesta datorsystem från mikroprocessorer till stordatorsystem och med programspråk som Assembler (ett stort antal olika), Basic, C, COBOL, Java, PHP, SQL, Visual Basic och VBA plus några andra mer exotiska. Vidare har jag gjort en del tillägg till Microsofts Officeprogram Excel och Word. De databaser jag arbetat med är Informix, Oracle, MS SQL-server och på senare år MySQL och SQLite. Under årens lopp har jag arbetat med en rad olika operativsystem och även underhållit och vidareutvecklat flera realtidsoperativsystem. Specialitet: Dokumentläsare och scanners samt hantering av TIFF-bilder.

Under de sista tio åren har jag under en period ansvarat för min arbetsgivares webbplats och även på fritiden utvecklat och underhållit ett antal webbplatser för föreningar och vänner.

Om ED DataKonsult

Efter att ha gått i pension ville jag fortsätta att utnyttja mina intressen och kunskaper och startade därför ED DataKonsult. Det är en enskild firma med det fulla namnet Erik Dalhammar DataKonsult och jag innehar F-skattesedel.

Jag är fullt medveten om att i dag är utveckling och underhåll av webbplatser ett stort och komplext område där det kommer mycket nytt i snabb takt. Det innebär att jag inte behärskar alla områden, men å andra sidan är jag flexibel och brukar lösa de jobb jag åtar mig till kundens belåtenhet.

Vid utvecklingen av webbplatser använder jag helst något ramverk som t.ex. WordPress och kompletterar gärna med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

Eftersom jag är pensionär så är jag i första hand intresserad av mindre till medelstora uppdrag då jag gärna vill ha tid över till andra aktiviteter.

Kontakta mig gärna så kan vi diskutera förutsättningarna för uppdraget.


About me

My name is Erik Dalhammar, MSc from KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, and lives on Rindö island off Vaxholm since more than 40 years. After more than 50 years in the computer business I am since some years an active senior citizen. Two of the children also lives on the island, thus some of my time is spent with children and grandchildren.

During my professional years I have been working as Systems Manager and Systems Developer, mainly working with banks and financial institutions.

The companies I have worked with are among others:

Sweden PostGirot (now PlusGirot, Nordea)
Bankgirocentralen
Privatgirot
Auriga
SEB
Swedbank
Migrationsverket (Migration Board)
Vägverket (Road Authority)
A number of data entry companies
Norway PostGirot
Bankenes Betalings Sentral
Skattedirektoratet (Tax department)
Norges Banks Sedeltrykkeri (Bank of Norway Print works)
Denmark Postgirot
Q8 Denmark
Finland Postgirot
Germany KaufHof
GebührenEinzugsZentrale GEZ
ApothekenRechnenZentrum
DaimlerBenz
United Kindoms National Westminster Bank
Holland Postgirot

In addition I have been working shorter or longer periods at our company’s main office in Dallas, Texas, USA, and two years at our European main office in Frankfurt am Main, Germany.

I have been working with most computer systems from microprocessors to mainframes and with program languages such as Assembler (a large number of different ones), Basic, C, COBOL, Java, PHP, SQL, Visual Basic och VBA plus a few more exotic ones. Furthermore, I have developed a number of add-ons to Microsoft’s Office programs Excel och Word. The databases I have worked with are Informix, Oracle, MS SQL-server and more recent years MySQL and SQLite. During the years I have been working with a number of operating systems and also maintained and extended several real time operating systems. My speciality: Document readers and scanners as well as processing of TIFF images.

During the last ten years I have during a period been responsible for my employer’s web site as well as in my spare time been developing and maintaining web sites for societies and friends.

About ED DataKonsult

After my retirement I wanted to keep on using my interests and skills and thus I started ED DataKonsult. It is a private business (enskild firma) with the full name Erik Dalhammar DataKonsult and I have a registered F type tax form (F-skattesedel).

I am fully aware of that today developing and maintaining of web sites is a large and complex field where a lot of new items are added in a rapid pace. This means that I don’t cover all areas, but on the other hand I am flexible and in most cases I fulfill the jobs I accept to the full satisfaction of my customers.

To develop web sites I prefer to use some framework like WordPress and augmented with HTML, CSS and PHP code if needed.

As I am a senior citizen I am mainly interested in small to medium jobs to have time enough for other activities.

Please contact me for a discussion of eventual jobs.

Lämna ett svar